PROMOCJA akumulatorów marki GROM

Grom to akumulator świetnie sprawdzający się w pojazdach z bogatym wyposażeniem dodatkowym, nie tracący swoich właściwości rozruchowych nawet po długim czasie eksploatacji w trudnych i wymagających warunkach.

Dlaczego GROM?

Większa pojemność energii ekumulatora

Wyższy prąd rozruchu

Odporność na mróz

Łatwa kontrola poziomu naładowania

Zwiększona moc początkowa

Trwałość i niezawodność elektrod

Ochrona przed zwarciami

Podwyższona odporność kratek na korozję

Osiągnięcie maksymalnej wydajności

Grom to nasz flagowy produkt. Aby mógł powstać taki akumulator, którego jakość zadowoli każdego użytkownika, należało zebrać doświadczenie wielu kierowców na co dzień eksploatujących pojazdy oraz inżynierów i producentów akumulatorów. Podczas projektowania i produkcji wykorzystano rozwiązania wpływające na niezawodność oraz wytrzymałość w ekstremalnie różnych temperaturach i obciążeniach. Akumulator Grom testowany był w temperaturach od +60*C do -40*C. Dostosowaliśmy nasze akumulatory do najnowszych technologii zmniejszających zużycie paliwa i emisję spalin czyli np. systemów START-STOP - wyprodukowaliśmy model akumulatora GROM EFB.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ DLA PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ I HURTOWEJ

1.  Definicje:

1.1.  Organizator: MOTREX Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 02-384 Warszawa, Włodarzewska 69A, zwany dalej MOTREX.

1.2.  Sprzedaż premiowa: ogólnopolska akcja sprzedaży premiowej, skierowana do Punktów Sprzedaży Detalicznej, a także Sprzedaży Hurtowej trwająca w okresie 10.06.2020 – 10.08.2020r. lub do wyczerpania zapasów 

1.3.  Uczestnik: Punkt Sprzedaży Detalicznej, a także Sprzedaży Hurtowej biorący udział w Sprzedaży Premiowej.

1.4.  Przedmiot Sprzedaży Premiowej:  odzież, stojak na akumulatory oraz inne gadżety z logo Grom.

1.5Organizator zastrzega sobie możliwość zamiany Przedmiotów Sprzedaży Premiowej w przypadku braku lub zmiany  oferty producentów na modele lub przedmioty o porównywalnych parametrach i/lub właściwościach, bez informowania o zmianie uczestnika sprzedaży premiowej.

1.6

Pakiet promocyjny 1 : 25 szt. akumulatorów z linii premium GROM + softshell za 1PLN

Pakiet promocyjny 2 : 20 szt. akumulatorów z linii premium GROM + stojak na akumulatory lub bluza za 1 PLN 

Pakiet promocyjny 3 : 15 szt. akumulatorów z linii premium GROM + koszulka polo lub powerbank za 1 PLN

Pakiet promocyjny 4 :   3 szt. akumulatorów z linii premium GROM + pendrive za 1 PLN 

 

W sprzedaży promocyjnej będzie brany pod uwagę zakup  dokonany wyłącznie w ramach jednej faktury VAT.

Dopuszcza się zakup kilku pakietów promocyjnych w ramach jednej faktury VAT. 

 

2.  Postanowienia ogólne:

2.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej organizowanej przez MOTREX dla jej Uczestników, które Uczestnik akceptuje poprzez dokonanie zakupu Pakietu w firmie MOTREX

2.2. Sprzedaż Premiowa prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.3. W Sprzedaży Premiowej może wziąć udział każdy Punkt Sprzedaży Detalicznej oraz Punkt Sprzedaży Hurtowej,  reprezentowany przez jego właściciela (jednoosobowego przedsiębiorcę, wspólnika spółki, itp.), lub jego pracownika (zleceniobiorcę lub inną osobę zajmującą się w danym miejscu sprzedażą akumulatorów).

2.4. Przystąpienie i udział w Sprzedaży Premiowej jest całkowicie dobrowolne.

2.5. Sprzedaż Premiowa nie łączy się z innymi promocjami.

2.6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Uczestników biorących udział w Sprzedaży Premiowej.

 

3.  Warunki Sprzedaży Premiowej:

3.1. W sprzedaży promocyjnej będzie brany pod uwagę zakup potwierdzony fakturą/lub fakturami VAT w danym miesiącu.

3.2. Dopuszcza się zakup kilku pakietów promocyjnych w miesiącu na podstawie faktur VAT  za dany miesiąc, w których będzie wskazana ilość zakupionych akumulatorów GROM

3.3. Zgłoszenie uczestnictwa w akcji promocyjnej w terminie trwania akcji promocyjnej tj. od dnia 10.06.2020 do 10.08.2020r.  poprzez:

a) wysłanie listem poleconym kserokopii faktury zakupu pakietu/-ów prom. na adres:

MOTREX Sp. z o.o., Janówek 36a, 05-600 Grójec

-  o zgłoszeniu decyduje data stempla pocztowego/data przyjęcia zlecenia przez kuriera,

lub

b) kserokopia faktury zakupu pakietu/-ów prom. dostarczona Przedstawicielowi Handlowemu MOTREX,

Dane kontaktowe Przedstawicieli Handlowych  zamieszczone są na stronie www.motrex.com.pl

lub

c) wysłanie drogą elektroniczną (e-mail) kserokopii faktury zakupu pakietu/-ów.

e-mail: motrex@motrex.com.pl

-  o zgłoszeniu decyduje data otrzymania e-maila lub fax-u.

3.4. Przejście pozytywnej weryfikacji prawidłowości wypełnienia zgłoszenia, danych teleadresowych, dokumentów sprzedaży pakietu/-ów promocyjnego/-ych, dokonanej przez Organizatora. Nieprawidłowo lub niekompletnie wypełnione zgłoszenia będą wykluczone z udziału w Sprzedaży Premiowej.

3.5. Dokonanie płatności za pakiet promocyjny w terminie płatności określonym na fakturze dokumentującej zakup pakietu/-ów.

3.6. Przekazanie Organizatorowi uzyskanego od Dystrybutora w formie pisemnej potwierdzenia zapłaty za pakiet/-ty promocyjny/-ne (wraz z dowodem przelewu bankowego lub dokumentem potwierdzającym dokonanie wpłaty w kasie Dystrybutora) oraz potwierdzenia uzyskanego od Dystrybutora o niezaleganiu w zapłacie za inne zakupy u Niego dokonane. Brak przeterminowanych należności wobec Dystrybutora jest warunkiem niezbędnym udziału w promocji. Potwierdzenia można przekazać poczta elektroniczną na adres e-mail: motrex@motrex.com.pl, za pośrednictwem poczty (MOTREX Sp. z o.o., Janówek 36a, 05-600 Grójec) lub bezpośrednio Przedstawicielowi Handlowemu MOTREX.

Nieprzekazanie Organizatorowi w/w potwierdzeń w terminie 14 dni od daty upływu terminu płatności określonego na fakturze dokumentującej zakup pakietu/-ów promocyjnego/-ch, powoduje wykluczenie Uczestnika z udziału w Sprzedaży Premiowej. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w/w okoliczności poprzez zwrócenie się do Dystrybutora z wnioskiem o potwierdzenie dokonania płatności – brak potwierdzenia przez Dystrybutora tej okoliczności wyłącza prawo do zakupu Przedmiotu Sprzedaży Premiowej.

3.7. W przypadku spełnienia łącznie warunków opisanych wyżej w podpunktach od 3.1. do 3.6. Uczestnik jest uprawiony do zakupu Przedmiotu Sprzedaży Premiowej wybranego przez siebie pakietu za 1,00 PLN netto (1,23 PLN  brutto) w zależności od ilości zakupionych akumulatorów GROM, tzn.

 Pakiet promocyjny 1 : 25 szt. akumulatorów z linii premium GROM + softshell za 1PLN

 Pakiet promocyjny 2 : 20 szt. akumulatorów z linii premium GROM + stojak na akumulatory lub bluza za 1 PLN 

 Pakiet promocyjny 3 : 15 szt. akumulatorów z linii premium GROM + koszulka polo lub powerbank za 1 PLN

 Pakiet promocyjny 4 :   3 szt. akumulatorów z linii premium GROM + pendrive za 1 PLN

 

4.  Zasady przekazania Przedmiotu Sprzedaży Premiowej

4.1.  Po spełnieniu wszystkich warunków opisanych wyżej w niniejszym Regulaminie Przedmiot lub Przedmioty Sprzedaży Premiowej w ilości przysługującej Uczestnikowi zostaną dostarczone przesyłką kurierską na adres dostawy podany w Zgłoszeniu Uczestnictwa do Sprzedaży Premiowej. W przypadku braku adresu wysyłka odbędzie się na adres zgodny z danymi na Fakturze VAT zakupu pakietu/-ów. Przyjmując przesyłkę Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić jej stan i zaznaczyć wszelkie uszkodzenia w transporcie na dokumencie przewozowym. Uszkodzenia niewidoczne z zewnątrz muszą być zgłaszane w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki na adres Organizatora określony w pkt. 1.1. niniejszego Regulaminu. Późniejsze reklamacje nie będą uwzględniane.

4.2.  Termin dostarczenia Przedmiotu/-ów Sprzedaży Premiowej określa się na 30 dni od daty otrzymania przez Organizatora wszystkich dokumentów wymienionych w pkt. 3 (w tym potwierdzenia płatności Uczestnika, o którym mowa w pkt. 3.5. niniejszego Regulaminu ) .

4.3.  Uczestnik jest zobowiązany do terminowej zapłaty kwoty określonej wyżej w pkt. 3.6. na rzecz Organizatora na podstawie otrzymanej od Organizatora faktury VAT.

4.4.  Wszelkie należne podatki i opłaty skarbowe związane z zakupem Przedmiotu Sprzedaży Premiowej ponosi Uczestnik.

 

5.  Postanowienia końcowe.

5.1.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach warunków i zasad Sprzedaży Premiowej Uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie www.motrex.com.pl

5.2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady Przedmiotów Sprzedaży Premiowej, a także za nienależyte działanie Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, a w szczególności za opóźnienie, niedoręczenie, zniszczenie lub uszkodzenie przesyłki zawierającej Przedmiot Sprzedaży Premiowej.

5.3.  Sprzedaż Premiowa trwa w okresie  od 10.06.2020  do 31.07.2020 -  decyduje data sprzedaży zamieszczona na fakturze zakupu pakietu/- ów.

5.4.  Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Programu Uczestnika w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku, gdy zgłaszający się do Programu przekaże w zgłoszeniu nieprawdziwe dane, bądź nie jest adresatem niniejszego Programu (Punktem Sprzedaży Detalicznej, a także Sprzedaży Hurtowej).

5.5.  Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Sprzedaży Premiowej określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o Sprzedaży Premiowej dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

5.6.  Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestników w czasie trwania Sprzedaży Premiowej w siedzibie Organizatora. Regulamin Sprzedaży Premiowej można również otrzymać wysyłając na  adres mailowy bądź na adres Organizatora pisemną prośbę wraz z zaadresowaną kopertą ze znaczkiem.

 

Oddawaj zużyte akumulatory i baterie do recyklingu

Akumulatory są produktami, które po zużyciu stają się odpadami o charakterze niebezpiecznym. W celu ochrony środowiska naturalnego należy je poddawać recyklingowi. Ma to na celu nie tylko zmniejszenie zalegających na wysypiskach odpadów, ale przede wszystkim ograniczenie zużycia nieodnawialnych zasobów surowców naturalnych. Dzięki zastosowaniu odpowiednich technologii przerobu zużytych akumulatorów można uzyskać poszukiwane surowce o wysokim stopniu czystośći: ołów rafinowany i jego stopy, siarczan sodu stosowany do produkcji detergentów oraz w przemyśle szklarskim, papierniczym i tekstylnym, a także polipropylen - jedno z bardziej wartościowych tworzyw sztucznych na rynku.

Formularz kontaktowy

Siedziba
Motrex Sp. z o.o.

ul. Włodarzewska 69A
02-384 Warszawa
NIP: 527-10-93-200

Magazyn Główny
/ Dział Handlowy

Janówek 36a
05-600 Grójec
 +48 48 664 45 06
 +48 48 664 45 93
 +48 48 664 12 67

dyrektor handlowy
Jacek Molenda

mob. +48 660 403 719

jacekmolenda@motrex.com.pl

Regionalny Kierownik Sprzedaży
Mateusz Jakóbczak

mob. +48 734 467 383

mateuszjakobczak@motrex.com.pl

 

Przedstawiciel Handlowy
Igor Kalinowski

mob. +48 882 940 996

igorkalinowski@motrex.com.pl